SIG PM, en nationell intressegrupp inom produktmodeller

SIG PM startade 1989 och är en förening av individer verksamma i industri, offentlig verksamhet, forskning och utbildning.

Det sammanhållande kittet mellan dessa individer är intresset för modellering i produktutveckling och insikten om modelleringens betydelse för framväxten av kostnadseffektiva verksamheter, kvalitet i produktframtagningen, effektiva användarvänliga stödsystem och livscykelperspektiv i produktdatahanteringen. 

Idag är SIG-PM en organisation som sammanställer och representerar det strategiska industri & akademi-perspektivet på produktutvecklande förmåga. SIG-PM verkar för att belysa trender, nyttjande av nya teknologier och forskningsresultat samt adressera påverkan på produktutveckling av växande samhälleliga och industriella behov

VÅRA OMRÅDEN

Föreningens huvudsakliga fokusområden är

Konkurrenskraft

Ökad konkurrenskraft i svenska företag genom ett bättre utnyttjande av modern informationsteknologi i företagens produkt- och produktionsutveckling.

Kunskap

Ökad kunskap bland medarbetare om de möjligheter som ges med modern informationsteknologi.

Industri

Påverka beslutfattare inom industrin till att innefatta produktmodellen i företagens strategiska IT-planering.

Forskning & utveckling

Påverka beslutsfattare inom forskning och utveckling till att göra industriell och produktmodellbaserad IT till ett prioriterat insatsområde.

Föreningen verkar i huvudsak på
fyra sätt.

Varje år arrangeras en konferens där de senaste landvinningarna, pågående trender, och framtida bubblare, presenteras och diskuteras.


Mellan dessa konferenser arrangeras medlemsmöten och seminarier under specifika ämnesområden. Dessa möten lägger vi gärna på något företag för att både få diskussionen om intressanta ämnen, men även kunna se "best practice" och höra från industrin hur de jobbar och vilka utmaningar de ser. 


Föreningen samarbetar med branschmedia för att kunna nå ut med sitt budskap och rapportera aktiviteter.

EN MEDLEM BERÄTTAR

Produktutvecklingen har gått från att vara analog och pappersbaserad till att idag vara helt digital. SIG-PM har funnits med under denna resan och arrangerat studiebesök, workshops och dialoger som satt fokus på för stunden viktiga områden.

Ola Isaksson